https://www.umvacancyboard.nl/_images_upload/_tn_3ace015f89a07426.jpg
Van studie naar werk

Vind hier jouw vacature!

https://www.umvacancyboard.nl/_images_upload/_tn_b63040ed2a167f00.jpg
Ervaring opdoen of op zoek naar werk?
Regel hier jouw Job Alert !
https://www.umvacancyboard.nl/_images_upload/_tn_6530783247cab854.jpg
Solliciteer!

Je carrière start nu

Onderzoeksstage Leren en verbeteren door organisaties in de gezondheidszorg

Functie omschrijving

Gezond vertrouwen is het uitgangspunt van het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Eén van de gedragingen waarop vertrouwen is gebaseerd is het lerend vermogen van de zorgaanbieder. De IGJ ontwikkelde een afwegingskader Vertrouwen waarin geëxpliciteerd is wat verstaan wordt het ‘lerend vermogen’ namelijk: ‘De zorgaanbieder laat zien in staat te zijn om te leren van ervaringen en het geleerde toe te passen in nieuwe situaties en neemt hiertoe bewuste stappen’.

De IGJ heeft nu echter behoefte aan een beter, diepgaander begrip van het concept ‘lerend vermogen’ bij zorgaanbieders, zodat daarmee een betere risico-inschatting gemaakt kan worden over de verschillende zorgaanbieders.

Achtergrond:

Bij de vernieuwing van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (2017) is de leidende gedachte geweest dat kwantitatieve indicatoren geen recht doen aan de variatie in de zorgvraag, de breedte van het zorgaanbod en de complexiteit van de geboden zorg. Bovendien hadden de gebruikte indicatoren geen betrekking op het proces van leren en verbeteren, dat in het kader van het kwaliteitsbeleid een steeds belangrijkere plaats is gaan innemen.

Vanaf 2018 publiceren zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg elk jaar een kwaliteitsrapport. Het kwaliteitsrapport is “een periodiek verslag waarin inzicht wordt gegeven door de Raad van Bestuur van de zorgaanbieder over de kwaliteit van zorg en ondersteuning en de hieraan beredeneerde keuzes tot verbetering”. Het doel van het kwaliteitsrapport tweeledig is: enerzijds biedt het een geobjectiveerd zicht op kwaliteit, anderzijds bevat het een onderbouwde keuze van verbeteracties.

Doel van de stage:
Het doel van de stage is een overzicht te geven van de theorievorming over lerende organisaties.

Probleemstelling:

In de sector Gehandicaptenzorg verantwoorden zorgaanbieders zich ten opzichte van de inspectie door middel van de kwaliteitsrapporten over de geleverde kwaliteit van zorg. De inspectie beschikt echter niet over een betrouwbare en gevalideerde methode om na te gaan of er bij de zorgaanbieder sprake is van ‘leren en verbeteren’.

Onderzoeksvraag:

Hoe leren organisaties in de gezondheidszorg?

Deelvragen:

  • Welke benaderingen/theoretische modellen over de lerende organisatie zijn er ontwikkeld en in de literatuur beschreven? (zie o.a. van de Meer)

  • Welke benadering/theoretisch model over de lerende organisatie is het meest bruikbaar om voor de gezondheidszorg, in het bijzonder de gehandicaptenzorg?

  • Hoe kan, op basis van het gekozen theoretisch model en door gebruik te maken van de Kwaliteitsrapporten van zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg, een inschatting gemaakt worden van het lerend vermogen van de zorgaanbieders?

Onderzoeksmethode:

  • Literatuurstudie

  • Analyse van kwaliteitsrapporten

Functie eisen

Deze stageopdracht omvat zowel wetenschappelijke, zorginhoudelijke als organisatiekundige aspecten. De IGJ zoekt daarom een master student van de studie gezondheidswetenschappen / organisatiekunde / sociologie / organisatiepsychologie met de volgende competenties:

  • Goede communicatieve vaardigheden, zowel in gesprekken met gesprekspartners met zeer uiteenlopende achtergrond als in het formuleren van teksten,

  • Analytisch voldoende sterk om conclusies te verbinden aan onderzoeksresultaten en de IGJ te voorzien van een degelijk advies,

  • Proactief en resultaatgericht,

  • Bereid om op verschillende plaatsen te werken aan de opdracht.

Arbeidsvoorwaarden

De stage is een onderzoeksstage voor de periode van 6 maanden. Startdatum in overleg (bij voorkeur 1 februari 2020). De standplaats is de afdeling Risicodetectie & Ontwikkeling van de IGJ te Utrecht.

De stagevergoeding bedraagt € 616,- bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek. Naast deze vergoeding kan eventueel ook een vergoeding plaatsvinden in de kosten voor het heen en weer reizen tussen woonplaats en stageplaats (afhankelijk van het bezit van een OV-week of OV-weekendkaart).


Bedrijfsprofiel

De organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp
We kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Altijd, overal en voor iedereen. Dat willen we zo houden, ook voor volgende generaties. Daarom bewaakt en bevordert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat doen wij voor alle 17 miljoen burgers in Nederland.

Naast heel veel goede, kent de zorg soms minder goede resultaten. Ook in de zorg maken mensen fouten en vinden ongelukken plaats. IGJ stimuleert aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp daar open over te zijn. We verwachten dat ze leren van wat goed gaat en van wat beter moet. Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp, daar gaat het om. Met ruim 750 medewerkers zien we hierop toe. Zo stimuleren we professionals en bestuurders om de best mogelijke zorg te leveren.

Toezien op persoonsgerichte zorg
Wij onderzoeken of zorgaanbieders de zorg voldoende afstemmen op de behoefte van de patiënt of cliënt. Daarnaast bekijken we of de samenwerking tussen zorgaanbieders goed verloopt. Begrijpt iedereen zijn rol in het zorgnetwerk, met respect voor de anderen? Want juist daarmee dragen zorgaanbieders actief bij aan het bevorderen van kwaliteit van leven. Van patiënt of cliënt, van ouders en van mantelzorgers.

IGJ gaat uit van gezond vertrouwen in aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat betekent dat we verwachten dat zorgaanbieders voortdurend open staan voor verbetering en vernieuwing. Blijven verbeteringen uit? Is er direct gevaar voor de patiëntveiligheid? Dan grijpen we op passende wijze in. Zorgaanbieders die de wet overtreden sporen we op.

Breed werkveld
Het veld waar IGJ toezicht op houdt is breed. Van ziekenhuis tot alternatieve zorg. Van de verzorgende aan het bed tot aan de tandarts. Van het bestuur van een verpleeghuis of jeugdhulpinstelling tot fabrikant van geneesmiddelen. De samenleving en ons werkveld zijn altijd in beweging. Ons toezicht beweegt voortdurend mee. Zelf blijven we, net zoals wij van zorgaanbieders verwachten, voortdurend leren en verbeteren in ons denken en handelen.

De mensen van IGJ
We voeren ons toezicht uit met respect voor mensen. Voor mensen die van de zorg gebruikmaken én voor hen die er in werken. Veel van ons werk speelt zich af in het brandpunt van de actualiteit. Het is verantwoordelijk werk, vaak intensief en altijd inspirerend. Wij weten dat de kwaliteit van ons werk afhangt van de kwaliteit van onze mensen.

We zoeken bevlogen medewerkers. Integere mensen met een voorliefde voor maatschappelijk belang. Resultaatgericht, communicatief, stressbestendig en overtuigend. We vinden het belangrijk om met onze medewerkers in gesprek te zijn over hun bijdrage aan ons toezicht. We geven ruimte voor persoonlijke groei en reflectie en investeren in ontwikkeling en opleiding.

Kijk voor meer informatie over de organisatie op onze website: https://www.igj.nl/over-ons

Hoe te solliciteren

Meer informatie of belangstelling?
Neem dan contact op met Natasja Braams, tel. 06 11516388 en/of mail je sollicitatie voorzien van motivatiebrief en CV naar: ae.braams@igj.nl.

Reageren kan tot en met woensdag 11 december. De sollicitatiegesprekken worden gepland in de week van 16 t/m 20 december.

Werkgever

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Maastricht University gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close